Thông tin mới

[PYTHON CẤP TỐC #13] Thư viện trong Python

Trước tiên, bạn cần tìm kiếm thư viện phù hợp với nhu cầu của mình. Có nhiều nguồn tài nguyên để tìm kiếm thư viện, bao gồm trang chủ PyPI (Python Package Index), trang web chính thức của thư viện, tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm và các...

[PYTHON CẤP TỐC #12] Đọc và ghi tập tin trong Python

1. Đọc tập tin Mở tập tin: Bạn có thể sử dụng hàm open() để mở một tập tin trong chế độ đọc. Ví dụ: file = open("file.txt", "r") Đọc nội dung tập tin: Bạn có thể sử dụng phương thức .read() để đọc nội dung của tập tin. Ví dụ: content =...

[PYTHON CẤP TỐC #11] Xử lý ngoại lệ trong Python

Xử lý ngoại lệ trong Python OOP là quá trình xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong chương trình. Điều này giúp bạn kiểm soát và xử lý các lỗi và tránh việc chương trình bị dừng đột ngột. Trong bài này, chúng ta cùng tìm...

[PYTHON CẤP TỐC #10] Phạm vi truy cập thuộc tính và phương thức trong Python OOP

Trong lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python, phạm vi truy cập thuộc tính và phương thức quyết định việc truy cập và sử dụng chúng từ bên trong hoặc bên ngoài các lớp. 1. Public Các thuộc tính và phương thức công khai có thể truy cập từ bất...

[PYTHON CẤP TỐC #9] Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

1. Lớp và Đối tượng Để tạo một lớp trong Python, bạn sử dụng từ khóa class và sau đó là tên lớp. Ví dụ: class Dog: pass Để tạo một đối tượng từ lớp, bạn sử dụng cú pháp tên_lớp(). Ví dụ: my_dog = Dog() 2. Thuộc tính và Phương...

[PYTHON CẤP TỐC #8] Hàm và cách định nghĩa hàm trong Python

Trong bài này, EXPVN sẽ hướng dẫn bạn về hàm và cách định nghĩa hàm nhé. 1. Định nghĩa hàm Để định nghĩa một hàm trong Python, bạn sử dụng từ khóa def và sau đó là tên hàm, danh sách các tham số (nếu có) và dấu hai chấm. Ví...

[PYTHON CẤP TỐC #7] Danh sách và cách xử lý danh sách trong Python

Trong bài này, EXPVN sẽ hướng dẫn các bạn về các danh sách và cách xử lý danh sách trong Python, bao gồm các ví dụ ngắn gọn và dễ hiểu: 1. Khởi tạo danh sách Để khởi tạo một danh sách trong Python, bạn có thể sử dụng dấu ngoặc...

[PYTHON CẤP TỐC #6] Chuỗi và xử lý chuỗi trong Python

Chuỗi (string) là một loại dữ liệu rất quan trọng trong Python, cho phép bạn làm việc với văn bản và thông tin liên quan đến văn bản. Trong phần này, EXPVN sẽ hướng dẫn bạn về các khái niệm cơ bản về chuỗi và cung cấp các ví...

[PYTHON CẤP TỐC #5] Vòng lặp trong Python

Trong Python, chúng ta sử dụng các vòng lặp để lặp lại một khối mã nhiều lần. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về các loại vòng lặp trong Python và ví dụ minh họa cho mỗi loại: 1. Vòng lặp for: Cú pháp: for item in sequence: # Thực...

[PYTHON CẤP TỐC #4] Câu lệnh rẽ nhánh trong Python (if, elseif, else)

Trong Python, điều kiện và rẽ nhánh được thực hiện bằng cách sử dụng câu lệnh if, elif và else. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về các điều kiện và rẽ nhánh trong Python, kèm theo ví dụ ngắn gọn và dễ hiểu cho mỗi điều kiện: 1....

Tin nổi bật

Dành cho quảng cáo