[PYTHON CẤP TỐC #14] Các thư viện thường dùng

1. Thư viện math Mô tả: Thư viện math cung cấp các hàm và phép toán số học. Ví dụ: import math # Tính căn bậc hai của một số x = 16 square_root = math.sqrt(x) print(square_root) # Tính sin của một...

[PYTHON CẤP TỐC #13] Thư viện trong Python

Trước tiên, bạn cần tìm kiếm thư viện phù hợp với nhu cầu của mình. Có nhiều nguồn tài nguyên để tìm kiếm thư viện, bao gồm trang chủ PyPI (Python Package Index), trang...

[PYTHON CẤP TỐC #12] Đọc và ghi tập tin trong Python

1. Đọc tập tin Mở tập tin: Bạn có thể sử dụng hàm open() để mở một tập tin trong chế độ đọc. Ví dụ: file = open("file.txt", "r") Đọc nội dung tập tin: Bạn có thể...

[PYTHON CẤP TỐC #11] Xử lý ngoại lệ trong Python

Xử lý ngoại lệ trong Python OOP là quá trình xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong chương trình. Điều này giúp bạn kiểm soát và xử lý các lỗi và...

[PYTHON CẤP TỐC #10] Phạm vi truy cập thuộc tính và phương thức trong...

Trong lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python, phạm vi truy cập thuộc tính và phương thức quyết định việc truy cập và sử dụng chúng từ bên trong hoặc bên ngoài các...

[PYTHON CẤP TỐC #9] Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

1. Lớp và Đối tượng Để tạo một lớp trong Python, bạn sử dụng từ khóa class và sau đó là tên lớp. Ví dụ: class Dog: pass Để tạo một đối tượng từ...

[PYTHON CẤP TỐC #8] Hàm và cách định nghĩa hàm trong Python

Trong bài này, EXPVN sẽ hướng dẫn bạn về hàm và cách định nghĩa hàm nhé. 1. Định nghĩa hàm Để định nghĩa một hàm trong Python, bạn sử dụng từ khóa def và sau đó...

[PYTHON CẤP TỐC #7] Danh sách và cách xử lý danh sách trong Python

Trong bài này, EXPVN sẽ hướng dẫn các bạn về các danh sách và cách xử lý danh sách trong Python, bao gồm các ví dụ ngắn gọn và dễ hiểu: 1. Khởi tạo danh...

[PYTHON CẤP TỐC #6] Chuỗi và xử lý chuỗi trong Python

Chuỗi (string) là một loại dữ liệu rất quan trọng trong Python, cho phép bạn làm việc với văn bản và thông tin liên quan đến văn bản. Trong phần này, EXPVN sẽ hướng...

[PYTHON CẤP TỐC #5] Vòng lặp trong Python

Trong Python, chúng ta sử dụng các vòng lặp để lặp lại một khối mã nhiều lần. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về các loại vòng lặp trong Python và ví dụ...