Chomper

Vị trí xuất hiện: Bìa rừng bóng tối
Máu: 1.500
Tấn công: 50
Phòng thủ: 40
Gil: 2.000
EXP: 14.686

Spitter

Vị trí xuất hiện: Bìa rừng bóng tối
Máu: 3.000
Tấn công: 55
Phòng thủ: 50
Gil: 4.000
EXP: 62.693

Turtle

Vị trí xuất hiện: Ngã ba thủ đô
Máu: 1.500
Tấn công: 40
Phòng thủ: 35
Gil: 2.000
EXP: 13.686

Tiger

Vị trí xuất hiện: Ngã ba Oriana
Máu: 6.000
Tấn công: 70
Phòng thủ: 100
Gil: 6.000
EXP: 166.918

Metalon

Vị trí xuất hiện: Hầm ngục Gaap (Gaap Dungeon)
Máu: 15.000
Tấn công: 300
Phòng thủ: 200
Gil: 8.000
EXP: 402.557

Spider

Vị trí xuất hiện: Ngã tư Jocasta
Máu: 10.000
Tấn công: 100
Phòng thủ: 200
Gil: 10.000
EXP: 508.107

Bommer

Vị trí xuất hiện: Mê cung
Máu: –
Tấn công: 100
Phòng thủ: 90
Gil: 10.000
EXP: 508.107

Gaap (Boss)

Vị trí xuất hiện: Hầm ngục Gaap (Gaap Dungeon)
Máu: 30.000
Tấn công: 500
Phòng thủ: 400
Gil: 100.000
EXP: 3.776.585

Dragon Soul

Vị trí xuất hiện: Hang Dogu
Máu: 40.000
Tấn công: 500
Phòng thủ: 400
Gil: 12.000
EXP: 2.200.018

Horridus

Vị trí xuất hiện: đường tây
Máu: 40.000
Tấn công: 150
Phòng thủ: 300
Gil: 14.000
EXP: 1.256.414

Titan

Vị trí xuất hiện: ngã ba Rosand
Máu: 60.000
Tấn công: 200
Phòng thủ: 400
Gil: 16.000
EXP: 1.554.535

Minotaur (Boss)

Vị trí xuất hiện: Hang Dogu
Máu: 80.000
Tấn công: 700
Phòng thủ: 600
Gil: 200.000
EXP: 9.421.885

Little Dragon

Vị trí xuất hiện: Mê cung rồng
Máu: 80.000
Tấn công: 500
Phòng thủ: 600
Gil: 50.000
EXP: 1.796.738

Quỷ biển Shapeshifter (Boss)

Vị trí xuất hiện: Cảng tây
Máu: 160.000
Tấn công: 900
Phòng thủ: 800
Gil: 300.000
EXP: 13.195.940

Mutant

Vị trí xuất hiện: đường Lime
Máu: 80.000
Tấn công: 300
Phòng thủ: 700
Gil: 18.000
EXP: 2.042.779

Skeleton

Vị trí xuất hiện: hang Rosand
Máu: 160.000
Tấn công: 200
Phòng thủ: 800
Gil: 20.000
EXP: 2.271.526

Ogre

Vị trí xuất hiện: Ngục Dogu (Dogu Dungeon)
Máu: 200.000
Tấn công: 300
Phòng thủ: 900
Gil: 30.000
EXP: 2.505.798

Vua của Rosand (Boss)

Vị trí xuất hiện: hang Rosand
Máu: 400.000
Tấn công: 1.500
Phòng thủ: 1.500
Gil: 400.000
EXP: 22.647.010

Quỷ Eirlys

Vị trí xuất hiện: hang mới (tàn tích Eirlys)
Máu: 300.000
Tấn công: 1.000
Phòng thủ: 1.000
Gil: 50.000
EXP: 14.517.837

Chúa tể Ogre (Boss)

Vị trí xuất hiện: ngục Dogu (Dogu Dungeon)
Máu: 600.000
Tấn công: 2.500
Phòng thủ: 2.000
Gil: 500.000
EXP: 22.659.196

Vua của Eirlys (Boss)

Vị trí xuất hiện: hang mới (tàn tích Eirlys)
Máu: 1.000.000
Tấn công: 3.500
Phòng thủ: 3.000
Gil: 600.000
EXP: 25.120.280

Nightmare Dragon

Vị trí xuất hiện: đường lên núi rồng
Máu: 600.000
Tấn công: 1.000
Phòng thủ: 2.000
Gil: 60.000
EXP: 30.423.028

Usurper Dragon (Boss)

Vị trí xuất hiện: núi rồng
Máu: 4.000.000
Tấn công: 6.000
Phòng thủ: 5.000
Gil: 2.000.000
EXP: 58.393.274

Terror Bringer Dragon (Boss)

Vị trí xuất hiện: núi rồng
Máu: 6.000.000
Tấn công: 8.000
Phòng thủ: 6.000
Gil: 3.000.000
EXP: 72.130.400

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây