Chuỗi (string) là một loại dữ liệu rất quan trọng trong Python, cho phép bạn làm việc với văn bản và thông tin liên quan đến văn bản. Trong phần này, EXPVN sẽ hướng dẫn bạn về các khái niệm cơ bản về chuỗi và cung cấp các ví dụ minh họa dễ hiểu.

1. Khai báo chuỗi

 • Để khai báo một chuỗi trong Python, bạn có thể sử dụng dấu nháy đơn (‘) hoặc dấu nháy kép (“).
 • Ví dụ:
name = 'John'
message = "Hello, world!"

2. Truy cập ký tự trong chuỗi:

 • Bạn có thể truy cập một ký tự trong chuỗi bằng cách sử dụng chỉ số (index) của ký tự đó.
 • Lưu ý rằng chỉ số trong Python bắt đầu từ 0.
 • Ví dụ:
name = 'John'
print(name[0]) # Kết quả: 'J'

3. Cắt chuỗi

 • Cắt chuỗi cho phép bạn lấy một phần của chuỗi dựa trên các chỉ số.
 • Cú pháp: [start:end:step] – Trong cú pháp này, step là một tham số tùy chọn cho phép bạn chỉ định bước nhảy giữa các chỉ số khi cắt chuỗi. Dưới đây là một số giải thích cụ thể về step:
  • Nếu step là một số nguyên dương, nó chỉ định số bước nhảy giữa các chỉ số. Ví dụ, step = 2 sẽ lấy mỗi ký tự thứ hai trong chuỗi cắt được.
  • Nếu step là một số nguyên âm, nó cũng chỉ định số bước nhảy giữa các chỉ số, nhưng lần này là theo hướng ngược lại. Ví dụ, step = -1 sẽ đảo ngược chuỗi.
  • Nếu không chỉ định step, giá trị mặc định là 1, tức là lấy các ký tự liên tiếp trong chuỗi.
  • Nếu start, endstep đều được bỏ trống, cú pháp [::] sẽ sao chép toàn bộ chuỗi.
 • Ví dụ:
name = 'John Doe'
print(name[0:4]) # Kết quả: 'John'
print(name[5:])  # Kết quả: 'Doe'
print(name[::-1]) # Kết quả: 'eoD nhoJ' (đảo ngược chuỗi)
text = "Hello, world!"
print(text[::2])  # Kết quả: 'Hlo ol!'
print(text[1:8:2]) # Kết quả: 'el,w'

4. Độ dài chuỗi:

 • Để biết độ dài của một chuỗi, bạn có thể sử dụng hàm len().
 • Ví dụ:
name = 'John Doe'
print(len(name)) # Kết quả: 8

5. Các phương thức chuỗi:

 • Chuỗi trong Python đi kèm với nhiều phương thức hữu ích để xử lý và biến đổi chuỗi.
 • Ví dụ:
name = 'john doe'
print(name.upper())   # Kết quả: 'JOHN DOE' (chuyển thành chữ hoa)
print(name.lower())   # Kết quả: 'john doe' (chuyển thành chữ thường)
print(name.capitalize()) # Kết quả: 'John doe' (chữ cái đầu tiên viết hoa)

6. Định dạng chuỗi

 • Bạn có thể sử dụng phương thức format() hoặc f-strings (chuỗi f) để định dạng và nối chuỗi với các giá trị khác.
 • Ví dụ:
name = 'John'
age = 30
print("My name is {} and I am {} years old.".format(name, age))
# Kết quả: 'My name is John and I am 30 years old.'

print(f"My name is {name} and I am {age} years old.")
# Kết quả: 'My name is John and I am 30 years old.'

Trên đây là một số khái niệm và ví dụ cơ bản về chuỗi và xử lý chuỗi trong Python. Bạn có thể sử dụng những kiến thức này để làm việc với văn bản và thực hiện các thao tác phức tạp hơn trong chương trình của mình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây